Pühajärve Haridusselts
  Seltsi põhikiri
 

PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTSI PÕHIKIRI

1.       Pühajärve Haridussselts  (edaspidi Selts) on asutatud 02.aprillil 1996.a. haridus-, kultuuri- ja spordielu edendamiseks Pühajärvel.

2.       Selts asub Pühajärve vallas, Sihval, Pühajärve Põhikoolis. Seltsi postiaadress on: Sihva, Valgamaa.

3.       Selts on juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat ja pangaarve.

4.       Selts juhindub oma tegevuses EV Põhiseadusest, mittetulundusühingute ja nende liitude seadusest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

5.       Seltsi eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine.

6.       Seltsi võivad kuuluda isikliku avalduse alusel õpilased, õpetajad, haridustöötajad ja teised isikud, kes tunnevad muret kultuuri- ja hariduselu pärast Pühajärvel ning kes on valmis tegutsema vastavalt Seltsi põhikirjale.

7.       Oma eesmärkide realiseerimiseks Selts:

7.1.osaleb piirkonna ja kooli arengukavade väljatöötamisel ning viib neid koostöös omavalitsusorganitega ellu;

7.2.koostab ja viib ellu projekte ja programme hariduse, kultuuri ja spordi edendamiseks Pühajärve vallas;

7.3.korraldab arengukavade ja projektide elluviimist toetavaid koolituskursusi, k.a. kursused lastevanematele;

7.4.organiseerib spordi- ja kultuuriüritusi lastele ja külaelanikele;

7.5.rakendab tööle ringe rahvakultuuri edendamiseks;

7.6.korraldab kontserte, seminare, infopäevi õpilastele, ettevõtjatele, kohalikele elanikele;

7.7. tutvustab valla kultuuri-, haridus-, spordielu ajakirjanduses;

7.8. aitab kaasa kaasaegsete pedagoogiliste ideede levikule;

7.9.arendab suhteid teiste seltsidega, ühingutega, liitudega.

8.       Seltsi liikmel on kohustus jälgida Seltsi eesmärke, tasuda liikmemaksu ning neil on õigus osa võtta kõigist Seltsi üritustest, valida Seltsi juhtorganeid ja olla neisse valitud.

9.       Seltsi juhjtorganikis on üldkoosolek, selle vaheaegadel korraldavad Seltsi tegevust üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks valitud juhataja ja juhtaja asetäitja. Üldkoosolek toimub üks kord aastas. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 60%  liikmete üldarvust.

10.   Seltsi üldkoosolek:

10.1.          Võtab vastu põhikirja, teeb sellesse vajadusel muudatusi;

10.2.          Valib Seltsi juhataja, juhataja asetäitja;

10.3.          Valib revidendi;

10.4.          Kuulab ära juhataja sisulise ja eelarvelise tegevuse aruande;

10.5.          Kinnitab Seltsi sisulise ja eelarvelise tegevuse suunad aruandeaastaks;

10.6.          Võtab vastuotsuse Seltsi tegevuse lõpetamiseks;

10.7.          Otsustab Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja Seltsist väljaarvamise.

11.   Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega.

12.   Seltsi juhataja:

12.1.          Kavandab Seltsi tegevuse suunad ja eelarvelised kulutused;

12.2.          Lahendab jooksvaid tööküsimusi;

12.3.          Sõlmib lepinguid vastavalt üldkoosoleku otsusele ja põhikirjale;

12.4.          käsutab Seltsi rahalisi vahendeid vastavalt üldkoosoleku kinnitatud eelarvele;

12.5.          kutsub kokku Seltsi üldkoosoleku ja annab talle aru oma tegevusest;

12.6.          kinnitab Seltsi astumised ja väljaarvamised.

13.   Revident:

13.1.          Kontrollib Seltsi finantstegevust ja asjaajamist;

13.2.          Allub ainult üldkoosolekule.

14.   Seltsi varalised vahendid moodustuvad liikmemaksudest, kingitustest, kirjastustegevusest.

15.   Liikmemaksu suuruse määrab igal aastal Seltsi üldkoosolek.

16.   Seltsi reorganiseerimine ja põhikirja muutmine:

16.1.Seltsi võib reorganiseerida ja Seltsi põhikirja muuta üldkoosolek, kui selle poolt hääletab 2/3 kohalolijaist.

16.2. Seltsi reorganiseerimise otsuses nimetatakse Seltsi õigusjärglane, kellele lähevad üle seltsi õigused ja kohustused.

 

17.   Seltsi tegevuse lõpetamine:

17.1.          Seltsi tegevus lõpetatakse:

17.1.1.    Üldkoosoleku otsuse alusel;

17.1.2.    Halduskohtu otsuse alusel;

17.1.3.    Juhul, kui Seltsi liikmete arv on väiksem kui kolm.

17.2.          Seltsi likvideerimiskomisjoni moodustamine:

17.2.1.    Seltsi tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse üldkoosolekul likvideerimiskomisjon ja määratakse Seltsi viimase üldkoosoleku toimumise aeg. Likvideerimiskomisjoni valimisel määratakse komisjoni volituste tähtaeg, mis ei või olla lühem kui kaks kuud, ja võimalusel liikmete töötasustamise kord.

17.2.2.    Seltsi tegevuse lõpetamise kohtuotsusega määrab seltsi likvideerimiskomisjoni halduskohus.

17.2.3.    Kui Seltsi tegevus lõpetatakse p.7.1.3. alusel, siis moodustavad likvideerimiskomisjoni Seltsi allesjäänud liikmed.

17.3.          Likvideerimiskomisjoni ülesanded:

17.3.1.    Lõpetab Seltsi toimingud;

17.3.2.    Avaldab Seltsi lõpetamise teate ajalehes;

17.3.3.    Kutsub välja võlausaldajad ja rahuldab nende varalised nõudmised;

17.3.4.    Jagab nõuete rahuldamisest üle jäänud vara Seltsi põhikirjas ettenähtud otstarbel, selle puudumisel likvideerimiskomisjoni poolt määratud üldkasulikuks otstarbeks.

17.4.          Likvideerimiskulud kaetakse Seltsi arvelt.

17.5.          Likvideerimiskomisjoni tegevuse tulemused vormistatakse lõppaktiga.

17.6.          Seltsi tegevus lõpetatakse Seltsi viimase koosoleku otsusega. Otsusega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni tegevuse lõppakt.

17.7.          Seltsi juhatus saadab Seltsi tegevuse lõpetamise kohta teate kolme tööpäeva jooksul lõppakti kinnitamiseks riikliku registri pidajale ja põhikirja registreerinud asutusele Seltsi registrist kustutamiseks.

17.8.          Seltsi tegevuse lõpetamisel p.17.1.3. alusel täidavad Seltsi tegevuse lõpetamisega seotud kohustusi Seltsi allesjäänud liikmed.

Pühajärve Haridusseltsi põhikiri on vastu võetud Seltsi asutamiskoosolekul 02.aprillil 1996.a.

 
  Kontakt: Solveig Raave +372 55 987 416  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free